اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

آرزو نجفیان

گویش شناسی و ساختواژه دانشیار، دانشگاه پیام‌نور

a.najafianpnu.ac.ir

سردبیر

بهمن زندی

زبان شناسی اجتماعی استاد، دانشگاه پیام نور

zandipnu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

علی اشرف صادقی

زبان شناسی اجتماعی و دستور استاد، دانشگاه تهران

dr.sadeghiut.ac.ir

یحیی مدرسی

زبان شناسی اجتماعی استاد، پزوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/Pages/Features/StaticPage.aspx?id=103
ymodarresiyahoo.com

علی افخمی

زبان شناسی اجتماعی استاد، دانشگاه تهران

aafkhamiut.ac.ir

حسین وثوقی

زبان‌شناسی اجتماعی استاد، دانشگاه خوارزمی

dr.vosughiut.ac.ir

علی اصغر رستمی ابوسعیدی

زبان شناسی کاربردی استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

rostamiabu110yahoo.com

نگار داوری اردکانی

زبان شناسی اجتماعی دانشیار، دنشگاه شهید بهشتی

n_davarisbu.ac.ir

بلقیس روشن

زبانشناسی شناختی دانشیار، دانشگاه پیام نور

dr.roshanpnu.ac.ir

محمد جواد زاهدی مازندرانی

جامعه شناسی استاد، دانشگاه پیام نور

zahedi_mpnu.ac.ir

آرزو نجفیان

زبانشناسی اجتماعی، گویش شناسی دانشیار، دانشگاه پیام نور

a.najafianpnu.ac.ir

سید محمد حسینی معصوم

زبان شناسی اجتماعی دانشیار،دانشگاه پیام نور

hosseinimasumyahoo.com

بهروز محمودی بختیاری

زبان شناسی اجتماعی دانشیار، دانشگاه تهران

mbakhtiariut.ac.ir

سید مهدی سمایی

زبان شناسی اجتماعی دانشیار، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

samaiirandoc.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

خاطره شیبانی

مردم شناسی و مطالعات فرهنگی استادیار، دانشگاه یورک کانادا

people.laps.yorku.ca/people.nsf/researcherprofile?readform&shortname=sheibani
sheibaniyorku.ca

اعضای مشورتی هیات تحریریه

محمد عموزاده مهدیرجی

زبان شناسی اجتماعی استاد، دانشگاه اصفهان

fgn.ui.ac.ir/amouzadeh
amouzadehfgn.ui.ac.ir

آزاده شریفی مقدم

زبان شناسی اجتماعی دانشیار ، دانشگاه کرمان

academicstaff.uk.ac.ir/azsharifi
asharifiuk.ac.ir

مدیر اجرایی

سیف‌اله ملایی پاشایی

گویش‌شناسی و گویش‌سنجی استادیار، دانشگاه پیام‌نور

s_mollayepnu.ac.ir