پیوندهای مفید

انجمن زبان شناسی ایران


تارنمای ایران گویش


پایگاه دادگان زبان فارسی


Discours & Society


Intercultural Pragmatics


Journal of English Linguistics


Society for linguistic Anthropology


ویراستیار ۳- نرم‌ افزاری برای اصلاح نگارش فارسی


پژوهیار - نرم‌افزار استناددهی و ساماندهی منابع پژوهشی