فرایند پذیرش مقالات

فرآیند پذیرش مقالات در فصلنامه زبان‌شناسی اجتماعی، در جدول زیر نشان داده شده است: