داوران

 وظایف داوران

1-    کمک به تصمیم گیری تحریریه

داوران در بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات، به سردبیر فصل‌نامه یاری رسانده و یا از طریق ارتباط اعضای تحریریه با نویسنده محترم به بهبود و ارتقاء کیفی و محتوایی مقالات کمک کنند

 
2- سرعت عمل

داوران انتخاب شده می بایست بعد از بررسی اولیه، بلافاصله سردبیر فصل‌نامه را در جریان نتیجه آن قرار دهند که شامل:

عدم داوری مقاله به دلیل نبودن موضوع مقاله در حوزه کار داور، کمبود وقت یا... است

داوری همراه با تأخیر به دلیل شلوغ بودن وقت، عدم دسترسی به امکانات کافی و... است

  
 3-  محرمانه بودن اطلاعات

کلیه اطلاعات موجود در مقالات می‌بایست برای داور محرمانه تلقی شده و داور در حفظ آن بکوشد .

  
 4-  داوری با ارائه مستندات و استدلال‌های علمی و شفاف

  داوری مقالات می‌بایست بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی باشد، با وضوح و به روشنی بیان شود و این مدارک به نشریات و نویسندگان ارائه شود و از اعلام نظر سلیقه ای، شخصی ، نژادی و مذهبی و غیره در داوری مقالات خودداری کند.

 
5-  توجه به منابع استفاده شده در مقاله

 توجه به منابع استفاده شده در مقاله از دیگر وظایف داوران است. کلیه تحقیقات، موضوعات و نقل قول‌هایی که در مقاله استفاده شده است می‌بایست با ارجاع دهی کامل در کتابنامه همراه باشد


6- عدم داوری مقالات با مقاصد شخصی

داوران مقالاتی که منافع اشخاص، موسسات و شرکت های خاصی به وسیله آن حاصل می‌شود و یا روابط شخصی در آن مشاهده می شود  را نمی‌بایست برای داوری قبول کنند


نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
Moharram Eslami زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه زنجان
Maryam Farnia Payame Noor University
زهرا ابوالحسنی
حوریه احدی پژوهشگاه علوم انسانی
بهزاد احمدی زبان‌شناسی اجتماعی هیات علمی
محمد رضا احمدخانی زبان‌شناسی اجتماعی، نشانه‌شناسی عضو عامی
فریار اخلاقی مدیرگروه زبان و گویش رایج- عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
سهراب آذرپرند زبان و متغیرهای اجتماعی گروه زبان و ادبیات ژاپنی، دانشگاه تهران
یوسف آرام زبان‌شناسی اجتماعی، زبان‌ها، گویش‌ها، و لهجه‌های محلی عضو هیأت علمی
فائزه ارکان عضو هیات علمی دانشگاه حضرت معصومه قم
علی ایزانلو زبان و فرهنگ گروه زبانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
اعظم استاجی عضو هیات علمی/دانشگاه فردوسی مشهد
هیوا اسدپور مدرس و پژوهشگر دانشگاه فرانکفورت و کمبریج
طاهره ایشانی تحلیل گفتمان پژوهشگاه علوم انسانیو مطالعات فرهنگی
فیروزه اصغری زبان و فرهنگ، و سایر موضوعات پیشنهادی عضو هیئت علمی موسسه مطالعات اجتماعی فرهنگی وزارت علوم
مرضیه اطهاری نیک عزم نشانه‌شناسی گروه ادبیات فرانسه / دانشگاه تربیت مدرس
رضا امینی استادیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
شادی انصاریان تحلیل گفتمان گروه زبانشناسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
مزدک انوشه دانشگاه تهران
عباسعلی آهنگر دانشگاه سیستان و بلوچستان
زهرا باباسالاری پیام نور
مسعود بحرینی زبان‌شناسی اجتماعی زبان شناسی، زبان و ادبیات، دانشگاه پیام نور تهران ، مرکز تخصصی دکتری پیام نور، تهران، ایران
ابراهیم بدخشان فناوری‌های جدید و فضای مجازی گروه زبان انگلیسی و زبان شناسی؛ دانشکده ادبیات و زبان های خارجی، دانشگاه کردستان
راضیه بیرقدار
سید محمد باقر برقعی مدرس تحلیل گفتمان مدیر کل آموزشهای آزاد و مجازی، دانشگاه مذاهب اسلامی، تهران، ایران
بهزاد برکت دانشیار دانشگاه گیلان
حسن بشیرنژاد زبان‌شناسی اجتماعی استادیار زبان شناسی، دانشگاه فرهنگیان، تهران
عسکر بهرامی دانشنامه جهان اسلام
رضا پیش‌قدم استاد دانشگاه فردوسی مشهد هیات تحریریه فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه
شیرین پورابراهیم عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
مهدی پورمحمد دوزبانگی و دوزبانگونگی پزوهشکده علوم شناختی مدیر گروه زبانشناسی شناختی
منوچهر جعفری گهر
تینا چهارسوقی امین تحلیل گفتمان گروه آموزشی زبان عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز و دانشگاه جامع علمی کاربردی
عبدالحسین حیدری برخورد زبان‌ها استادیار گروه زبان و ادبیات دانشگاه فرهنگیان
ملوک السادات حسینی بهشتی رییس پژوهشکده مدیریت اطلاعات
سید محمد حسینی معصوم دانشیار زبانشناسی دانشگاه پیام نور
فریده حق بین نشانه‌شناسی زبان شناسی - ادبیات الزهرا. ایران
فرزانه خدابنده تحلیل گفتمان دانشکده زبانهای خارجه، پیام نور
پروانه دانش
شادی داوری زبان‌شناسی اجتماعی مدرس دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
نگار داوری اردکانی عضو هیات علمی/دانشگاه شهید بهشتی
حسن ذوالفقاری زبان‌شناسی اجتماعی عضو هیئت علمی
محمد راسخ مهند هیات علمز دانشگاه ابوعلیسینا همدان
فاطمه راکعی برخورد زبان‌ها دانشیار و عضو هیئت علمی پژوهشکده زبان شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
حسین رحمانی گروه زبان شناسی، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
رضا رضایی تحلیل گفتمان استادیار زبان شناسی - دانشگاه یاسوج- گروه زبان و ادبیات انگلیسی
والی رضایی دانشگاه اصفهان
علی رضا قلی فامیان گروه زبان‌شناسی و زبان‌های خارجی، دانشگاه پیام نور
حسین رضویان استادیار گروه زبانشناسی دانشگاه سمنان
عادل رفیعی منننن
افسر روحی پیام‌نور اردبیل
بلقیس روشن عضو هیات علمی/دانشگاه پیام نور
محمد جواد زاهدی مازندرانی عضو علمی دانشگاه پیام نور
بهمن زندی زبان‌شناسی اجتماعی دانشگاه پیام نور
فرهاد ساسانی گروه زبان‌شناسی
جهاندوست سبزعلی‌پور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
مهدی سبزواری هیات علمی پیام نور
محمدرضا سرمدی
سید علی اصغر سلطانی رئیس دانشکده زبانهای خارجی و مطالعات بینافرهنگی، دانشگاه باقرالعلوم
حسن سلیمانی دانشگاه پیام نور
بهار سلمانیان آموزش و پرورش استان مازندران
فرشید سمایی زبان‌شناسی اجتماعی فرهنگستان زبان
مهدی سمایی ستادیار، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
مریم شاهرخی شهرکی جامعه‌شناسی آموزش و یادگیری زبان استادیار / دانشگاه پیام نور
خاطره شیبانی عضو هیات علمی دانشگاه یورک کانادا
سعیده شجاع رضوی گویش‌شناسی میراث فرهنگی
شهین شیخ سنگ تجن زبان‌ها، گویش‌ها، و لهجه‌های محلی هیات علمی دانشگاه پیام نور
شهلا شریفی هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
آزاده شریفی مقدم زبان‌شناسی اجتماعی دانشیار گروه زبان های خارجی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حمیدرضا شعیری استاد گروه زبان فرانسه / دانشگاه تربیت درس تهــران
سمیه شوکتی مقرب بخش زبان‌های خارجی و زبان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
نرجس‌بانو صبوری دانشگاه پیام‌نور
رضا مراد صحرایی عضو هیات علمی دانشگاه علامه
سهیلا صلاحی مقدم و سایر موضوعات پیشنهادی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا
امید طبیب‌زاده
محمدرضا طوسی نصرآبادی دانشگاه پیام نور تهران
حیات عامری هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
بیستون عباسی دانشجوی دکتری، دانشگاه پیام نور
زهرا عباسی جامعه‌شناسی آموزش و یادگیری زبان گروه آموزش زبان فارسی ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس
سپیده عبدالکریمی دانشگاه شهید بهشتی
ابراهیم عزتی لارسری بخش زبانشناسی و زبانهای خارجه، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
فاطمه عظیمی‌فرد نشانه‌شناسی پژوهشگر مرکز پژوهش و سنجش افکار صداوسیما
فاطمه علوی عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور
محمد عموزاده زبان‌شناسی اجتماعی عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
رضا غفارثمر جامعه‌شناسی آموزش و یادگیری زبان دانشگاه تربیت مدرس
ندا فردوسی مدرس مدعو/ دانشگاه پیام نور اصفهان
جاوید فریدونی زبان‌شناسی اجتماعی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و استاد مدعو دانشگاه الزهرا
سهیلا فرهنگی و سایر موضوعات پیشنهادی دانشیار زبان و ادبیات فارسی/ دانشگاه پیام نور
مهناز کربلائی صادق و سایر موضوعات پیشنهادی استادیار گروه زبان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا
فاطمه کرمپور هیات علمی پیام نور
علی کریمی فیروزجایی زبان‌شناسی اجتماعی عضو علمی
نیلوفر کشتیاری academic researcher/ Freie Universitaet Berlin, Germany
فاطمه گلابی دانشیار دانشگاه تبریز
سید محمود متشرعی زبان‌شناسی اجتماعی استاد مدعو پیام نور
خیرالنسا محمدپور عضو هیأت علمی
بهروز محمودی بختیاری دانشگاه تهران
شهرام مدرس خیابانی ارتباطات رسانه‌ایی دانشکدۀ ادبیات و زبان‌های خارجی دانشگاه آزاد واحد کرج
گلناز مدرس قوامی عضو هیات علمی/ دانشگاه علامه طباطبائی
ایوب مرادی استادیار، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام‌نور
روناک مرادی گویش‌شناسی دانشگاه پیام‌نور
مهین ناز میردهقان و سایر موضوعات پیشنهادی دانشیار زبانشناسی- دانشگاه شهید بهشتی
علی پدرام میرزایی دانشیار دانشگاه پیام نور تهران
محمد باقر میرزایی حصاریان و سایر موضوعات پیشنهادی گروه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران.
منیژه میرمکری زبان‌ها، گویش‌ها، و لهجه‌های محلی دبیر زبان آموزش و پرورش. دکتری رشته زبان شناسی همگانی از دانشگاە آزاد سنندج
فاطمه مزبان‌پور
شراره مظفری زبان‌شناسی اجتماعی پژوهشگر
مرتضی بابک معین گروه فرانسه دانشکد زبانهای خارجیُ دانشگاه آزاد واحد مرکز
رضا مقدم‌کیا
سیف‌اله ملایی‌پاشایی برخورد زبان‌ها، جامعه‌شناسی زبان شهری، دوزبانگی و دوزبانگونگی، زبان‌شناسی اجتماعی، زبان معیار، زبان‌ها، گویش‌ها، و لهجه‌های محلی، زبان و متغیرهای اجتماعی، گویش‌سنجی، گویش‌شناسی دانشگاه پیام‌نور
نیلوفر منصوری هیات علمی پیام نور رشت
زهره سادات ناصری
زهرا نامور
آرزو نجفیان دانشگاه پیام نور
امیرعلی نجومیان
فاطمه نعمتی دانشگاه خلیج فارس/ عضو هیات علمی
مهرداد نغزگوی کهن مدیر گروه دانشگاه بوعلی سینا همدان
شهرام نقش بندی عضو هیئت علمی گروه زبانشناسی دانشگاه سمنان
فاطمه همتی هیات علمی پیام نور
الخاص ویسی هیات علمی-مدیر گروه زبانشناسی-دانشگاه پیام نور
فاطمه یوسفی راد هیات علمی پیام نور
امیررضا وکیلی فرد هیات علمی دانشگاه بین المللی قزوین