فصلنامه زبان‌شناسی اجتماعی (IL) - واژه نامه اختصاصی