دوره و شماره: دوره 1، شماره دوم - شماره پیاپی 4، پاییز 1397، صفحه 1-96 
2. زبان‏شناسی شناختی اجتماعی: رویکردی نوین به معنا و تنوعات زبانی

صفحه 20-29

10.30473/il.2018.5358

محمد دبیرمقدم؛ فاطمه یوسفی‌راد؛ ویدا شقاقی؛ سید محمود متشرعی