دوره و شماره: دوره 2، شماره دوم - شماره پیاپی 8، پاییز 1398، صفحه 11-118